Pogoji poslovanja in dobave firme AGNI biomasno ogrevanje, kamini, solarni sistemi d.o.o. ( v nadaljevanju AGNI)

Poslovno področje kurilna tehnika

1. Splošno

Vse dobave, storitve, ponudbe in prodajne pogodbe našega podjetja izpolnjujemo izključno na osnovi naših splošnih pogojev poslovanja in dobave. To velja tudi za bodoče dobave. Pogodbeno blago predstavljajo vsi fizični predmeti, povezave, tehnične enote in sestave fizičnih predmetov kot tudi programska oprema, katero AGNI dobavi tretjim („pogodbeno blago“). Storitve so vse storitve, katere AGNI opravi za tretjega, npr. storitve montaže in vzdrževanja („storitve“). Naši pogodbeni partnerji soglašajo, da je treba pri uporabi lastnih poslovnih pogojev v dvomu vedno izhajati iz naših splošnih pogojev poslovanja in dobave, četudi proti pogojem poslovnih partnerjev ne ugovarjamo. Odstopanja od naših splošnih pogojev poslovanja in dobave veljajo samo, če smo jih oz. jih bomo pisno potrdili. Omenjeni poslovni pogoji tvorijo integrativen sestavni del vsake ponudbe firme katero prodaja AGNI., poslovno področje AGNI kurilna tehnika in vsake z njo zaključene pogodbe. Splošni poslovni pogoji, katerekoli vrste že, ki so s temi poslovnimi pogoji v nasprotju, veljajo kot ne pripisani in so pravno neučinkoviti.

2. Ponudba

Naše ponudbe so neobvezne. Pridržujemo si pravico sprememb blaga zaradi nadaljnjega tehničnega razvoja. Za naše proizvode navedene teže, dimenzije in tehnične specifikacije so neobvezujoče. Vse tehnične podlage ostanejo naša umska lastnina. Vsaka uporaba, posebno razpečavanje, razmnoževanje in javne objave morajo imeti naše soglasje. Javne izjave izročitelja, izdelovalca ali drugače udeleženega tretjega, predvsem v reklamiranju in v stvari dodanih navedbah, postanejo vsebina pogodbe le, če temeljijo na pisni ponudbi in je v ponudbi na to opozorjeno. Vsaka pogodba prične učinkovati šele, ko AGNI pisno potrdi naročilo. V primeru, da AGNI namesto tega dobavi pogodbeno blago oz. izvrši storitev, kot pisna potrditev naročila velja račun.

3. Cene

Cene so, če ni drugih pisnih sporazumov, cene neto franko tovarna, (EXW-Incoterms 2000), brez embalaže in popusta. So samo orientacijske cene. Če se med zaključkom pogodbe in izvedbe storitve dvignejo stroški materiala na osnovi priporočila paritetne komisije ali na osnovi spremembe svetovne cene za surovine ali uvajalne cene, ali nastopijo okoliščine, ki sprožijo večji obseg storitev ali stroškov izven vplivnega območja sprejemnika naročila, smo upravičeni prilagoditi cene. Z izjemo, če med podelitvijo naročila in izvedbo storitve preteče manj kot 2 meseca. Če je dogovorjena dobava na gradbišče, pomeni to dovoz po dobro vozni cesti čim bližje gradbišču, vendar brez razkladanja dobavljenega blaga. Dodatne storitve in dobave zaračunamo posebej. Za izvršitev storitev kot so npr. vgradnja, vzdrževalna dela oz. popravila in usposabljanja, veljajo redne urne postavke podjetja AGNI.
Ne glede na druga določila Splošnih poslovnih pogojev o tem, kdo nosi stroške, nosi pogodbeni partner vse stroške:
a) zagona pogodbenega blaga;
b) odloga storitve oz. dobave iz razlogov, za katere odgovarja pogodbeni partner, npr. zaradi neizpolnitve obveznosti oz. zavez pogodbenega partnerja ali na njegovo prošnjo;
c) uveljavljanja lastninskega pridržka oz. uveljavljanja lastninske
pravice s strani AGNI.

4. Roki storitev in termini

Roki storitev so, če ni izrecno dogovorjen fiksni termin, vedno neobvezujoči. V primeru dogovora o spremembi pogodbe smo upravičeni postaviti termin na novo. Za brez lastne krivde in iz malomarnosti povzročene zakasnitve dobav ne odgovarjamo. V takem primeru se kupec odpove pravici odstopa od pogodbe in uveljavljanja zahtevkov nadomestila škode. V primeru zakasnitve ali prekinitve izvedbe storitve, ki jo povzroči kupec, mora kupec nositi vse nakopičene stroške, ki se nanašajo na zakasnitev ali prekinitev. Za našo storitev in naše stroške lahko izstavimo delni račun.
Blago zavarujemo za transportno škodo, transportne izgube ali lom samo na pisno zahtevo kupca in na njegov račun. AGNI je upravičen odložiti dobavo pogodbenega blaga oz. izvršitev storitve na kasnejši čas, če pogodbeni partner krši katerokoli od svojih obveznosti. AGNI ima pravico do delnih dobav pogodbenega blaga oziroma delne izvedbe storitev.
Prenos tveganja se izvrši v trenutku dogovorjene dobave in neodvisno od tega, kdo blago prevzame. Pogodbeni partner se izrecno strinja, da lahko s strani AGNI pooblaščena tretja oseba, npr. distribucijski partner podjetja AGNI, prevzame blago za pogodbenega partnerja.

5. Plačila

Če ni drugače dogovorjeno, je treba vsa plačila izvršiti v 30 dneh po dobavi v gotovini, brez stroškov in odbitkov in s tem so plačila zapadla. Za plačila, plačana v 10 dneh od dobave, priznamo 2% popust. Ček in menico prevzamemo samo po posebnem dogovoru in samo zaradi plačila, ne namesto izpolnitve. Stroške izterjave in eskontna gredo na račun kupca.
Kupec se obvezuje plačati polno plačilo vsakokratne kupnine. Poračun za proti zahteve ali zadrževanje plačila iz kakršnihkoli razlogov, brez izrecnega dogovora, kupcu ni dovoljeno. Plačila je treba izvršiti z oprostilnim učinkom na enega od kontov, izkazanih na naših računih ali osebi, ki se lahko izkaze s pooblastilom za inkaso. Prometni davek mora biti plačan od celotne cene predloženega računa v polni višini, razen, če so bili za popravek kupnine dogovorjeni drugi plačilni pogoji.
Pri naročilih, ki ležijo pod neto vrednostjo blaga 1.000 evrov, prištejmo dodatek za majhne količine v višini 10% neto vrednosti blaga. AGNI ima pravico plačila pogodbenega partnerja pobotati s stroški izterjave, tudi če gre za starejše terjatve. Vsakršni drugačni zaznamki, npr. na potrdilih o plačilu, so neveljavni.
Če pogodbeni partner zamuja z izpolnitvijo svoje obveznosti, npr. s plačilom ali s prevzemom, se tveganje uničenja in poslabšanja pogodbenega blaga prenese nanj. V tem primeru se AGNI odloči, ali bo vztrajal pri izpolnitvi pogodbe ali pa pri uveljavitvi ene ali več naslednjih pravic: uveljavljanje lastninskega pridržka oz. odlog izpolnitve obveznosti do poplačila zaostalih plačil ali drugih zneskov oz. uveljavljanje ustreznega podaljšanja dobavnega roka oz. takojšnja zapadlost neporavnanega dela kupnine v plačilo oz. poračun zamudnih obresti v višini 12 % letno od datuma zapadlosti dalje oz. izjava o odstopu od pogodbe z določitvijo naknadnega izpolnitvenega roka 14 dni.
Če AGNI odstopi od pogodbe ali uveljavlja lastninski pridržek, mora pogodbeni partner na njegovo zahtevo že dobavljeno pogodbeno blago vrniti na svoje stroške in na svoj rizik, povrniti nastalo zmanjšanje vrednosti ter podjetju AGNI povrniti vse nastale stroške. Poleg tega mora pogodbeni partner podjetju AGNI plačati ustrezno uporabnino za uporabo pogodbenega blaga do dejanske vrnitve. V primeru, da do odstopa od pogodbe pride po krivdi pogodbenega partnerja, mora le-ta podjetju AGNI plačati pogodbeno kazen v višini 25% vrednosti naročila.
Pri dogovoru obročnega odplačevanja sme AGNI v primeru zamude s plačilom enega obroka zahtevati takojšnje plačilo celotne neporavnane obveznosti.

6. Načrti in dokumentacija / programska oprema za opremo / pravila vgradnje

Vsi katalogi, prospekti, slike kot tudi programi krmiljenja in regulacije, ipd. podjetja AGNI so in ostanejo njegova intelektualna lastnina. Za vsako uporabo, razmnoževanje, distribucijo, objavo, predstavitev in ali drugačno razpolaganje z le-temi je potrebno predhodno izrecno pisno soglasje podjetja AGNI.
Pri obratovanju s pogodbenim blagom je potrebno upoštevati predpise za vgradnjo, upravljanje in ostale tehnične predpise ter navodila podjetja AGNI. Pogodbeni partner bo to obveznost prenesel na svoje kupce. Za vsako negativno posledico, ki izhaja iz neupoštevanja takšnih predpisov, odgovarja pogodbeni partner.
Če pogodbeni partner ob prevzemu zahteva preizkus pogodbenega blaga, je v ta namen potrebno skleniti ločen pisni sporazum. AGNI odloči, ali se bo prevzemni preizkus izvedel v rednem delovnem času na kraju izdelave ali na drugem kraju po izbiri podjetja AGNI.

7. Višja sila

Če AGNI zaradi višje sile ne more dobaviti pogodbenega blaga oz. izvršiti storitve, bo o tem čimprej obvestil pogodbenega partnerja. V primeru, da zaradi višje sile na strani AGNI nastopi nezmožnost izpolnitve obveznosti, obveznosti AGNI in pogodbenega partnerja ugasnejo, AGNI pa iz tega naslova pogodbenemu partnerju ni dolžan povrniti nobene škode, razen če obvezna določila zakona določajo drugače. V vsakem primeru pa velja, da obveznosti podjetja AGNI med trajanjem višje sile mirujejo.

8. Stroški opominov in inkasa

Pogodbeni partner se obvezuje pri prekoračitvi plačilnega cilja ali zamudi plačilnega roka plačati zamudne obresti v višini 5% nad od EZB objavljeni eskontni stopnji. V primeru zamude je kupec obvezan razen zamudnih obresti nadomestiti tudi stroške opomina, intervencijske stroške in stroške odvetniškega posredovanja. Uveljavljanje jamstev kupca ne opravičuje pri zadrževanju dogovorjenih plačil. V primeru tožbe smo upravičeni pred procesne stroške (stroške opominov, itd.) kot tudi zamudne obresti vključiti v zahtevek.

9. Izguba termina

Če je kupec s pogodbenim plačilom ali delom tega več kot 2 tedna v zamudi, smo upravičeni celotni preostanek kupnine (preostali znesek računa) takoj izstaviti kot zapadel. Celotni ostanek terjatve zapade v plačilo tudi, če teče proti premoženju kupca brezuspešna izvršba ali če se drugače v kakršnikoli obliki zniža boniteta in kreditna sposobnost kupca.
Pri nastopu plačilne zamude smo upravičeni tudi odstopiti od pogodbe.

10. Odpremni in prevzemni pogoji

Kupec mora takoj po sprejemu blaga na dogovorjenem mestu prevzema blago pregledati in prevzeti, ali zadolžiti pooblaščeno osebo za pregled in prevzem. Če se kupec pregledu izrecno ali tiho odpove, velja predmet nakupa kot pravilno dobavljen in prevzet. Odprema se vrši vedno, tudi pri eventualni brezplačni dobavi, na račun in riziko kupca. S predajo od kupca naročenega blaga vodji tovora (posta, železnice ali špediter) smo naše pogodbene obveznosti izpolnili in
riziko preide na kupca. Naši prodajni stroški ne vsebujejo stroškov za dostavo, montažo in postavitev.

11. Lastninski pridržek

11.1 Lastnino vsega dobavljenega blaga si pridržujemo do popolnega plačila vseh iz poslovnega odnosa izhajajočih in v bodoče pripadajočih se terjatev. Kupec je dolžan ohranjati vrednost prepuščenega blaga in se obveže nas takoj obvestiti v primeru, če bi se s tretje strani pojavile zahteve po naši lastnini. Kupec se obvezuje obvestiti svoje stranke, da je vse od nas dobavljeno blago pod našim lastninskim pridržkom in da pred popolnim plačilom naših terjatev lastništva ne more prenesti na svoje stranke.
AGNI ima pravico, da svojo last označi z vidno oznako na pogodbenem blagu. Pogodbeni partner te oznake ne sme odstraniti.

11.2. Če kupec dobavi direktno tretjim, gre kupcu pravica do povračila. Zaradi taks kupec že sedaj odstopa vse terjatve in stranske terjatve iz takšnih odtujitev napram tretjemu nam in se obvezuje, da bo to vnaprejšnjo odstopitev terjatev kupnine za blago s pridržkom izkazal v svojih vsakokratnih poslovnih knjigah.
Terjatev je odstopljena v višini še odprtega računskega zneska, pri tekočih poslovnih povezavah v višini saldo terjatve, dodatno z zamudnimi obrestmi.
V primeru nadaljnje prodaje jamči kupec do popolnega plačila vseh naših terjatev za vso naše dobavljeno blago in storitve, tudi pri požaru, kraji ali drugih škodah.

11.3. Pooblastilo kupcu, prodajati blago s pridržkom v rednem poslovnem prometu, se konča najkasneje z njegovim prenehanjem plačevanja nam ali potem, ko je zahtevan za premoženje kupca začetek postopka plačilne nesposobnosti.
Kupec je v tem primeru zavezan, da nam na prvi poziv takoj preda blago s pridržkom. Zahteva po izročitvi blaga s pridržkom ne pomeni odstop od kupne pogodbe.

11.4. Zastavitev, varnostni prenos blaga s pridržkom ali prenos odstopljeni terjatvi ni dopusten.

11.5. Kupec se obveze, da nam bo takoj po objavi prenehanja plačevanja, kakor hitro je plačila ustavil, poslal pregled se obstoječega lastniškega blaga s pridržkom in pregled terjatev tretjim dolžnikom.

11.6. V primeru zamude in posledic zamude plačilnega roka smo upravičeni zahtevati kadarkoli dobavljeno blago nazaj.

11.7. Za uveljavljanje lastninskega pridržka ni potrebno odstopiti od pogodbe in njegovo uveljavljanje ne predstavlja odstopa od pogodbe. Pogodbenega partnerja ne odvezuje njegovih pogodbenih obveznosti, zlasti ne njegove obveznosti plačila. Dokler ima lastninski pridržek v korist podjetja pravni učinek, je prepovedana vsakršna odsvojitev, predelava, zastava, ustanovitev zavarovanja ali kakršnokoli drugačno razpolaganje s pogodbenim blagom.

12. Reklamacije

12.1 Pogodbeni partner je dolžan takoj ob dostavi oz. izvršitvi storitve pogodbeno blago oz. izvršitev storitve pregledati in preveriti, da je brez napak. Morebitne odkrite napake mora takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v enem tednu od dobave, reklamirati s pisnim obvestilom, ki vsebuje natančen opis napake. Navedeno velja tudi za reklamiranje skritih napak, ki se pokažejo kasneje. Vložitev reklamacije pogodbenemu partnerju ne daje pravice do zadržanja dela ali celotnega plačila.

12.2 Če zagon pogodbenega blaga izvrši podjetje AGNI ali pooblaščena tretja oseba, mora pogodbeni partner morebitne reklamacije vnesti v pisni zapisnik takoj ob zagonu, sicer se šteje, da je bilo pogodbeno blago brez napak.
AGNI ima pravico do pregleda blaga oziroma izvršitve storitve, v zvezi s katero pogodbeni partner reklamira napake. Pomanjkljivost lahko AGNI odpravi sam ali za to pooblasti tretjega. Napako lahko AGNI odpravi na kraju samem ali pa zahteva, da se blago z napako pošlje njemu oz. pooblaščenemu tretjemu, pri čemer ima sam pravico določiti način izvedbe garancije.

13. Jamstvo za proizvode
Morebitne regresne zahteve, ki jih naslavlja pogodbeni partner ali tretji iz naslova jamstva za proizvode v smislu PHG na nas, so izključene. Razen če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka z naše strani povzročena namerno ali vsaj iz grobe malomarnosti. Zahtevki za povračilo škode zaradi neizpolnjevanja so po višini, v kolikor kupec dokaze odgovarjajočo škodo, omejene na največ 20% vrednosti tistega dela dobave ali storitve, ki je od nezmožnosti ali zamude prizadeta.
Jamstva ne prevzemamo, če se zaradi uvajanja z blagom brez napake pokvarijo naprave ali instalacije kupca ali njegovih odjemalcev.

14. Jamstvo in garancija

14.1 Za predmete nakupa brez napake načelno jamčimo za čas 2 let na sledeč način:
Jamstvo se vrši po naši izbiri s popravilom predmeta nakupa, nadomestilom pomanjkljivih delov, zamenjavo ali znižanjem cene. Zamenjane dele ali blago nam je treba brezplačno vrniti. Kupec nosi plačilo in stroške vgradnje in izgradnje. To velja na enak način za vse garancijske storitve. Zamenjava pomanjkljivega blaga z neoporečnim enake vrste je v naši presoji.
Kupec se izrecno odpove, zase in za svoje pravne naslednike, uveljavljanju posredne ali neposredne škode (posledična škoda ali škoda zaradi posledic pomanjkljivosti) in izgubi dobička, ki bi nastal zaradi predmeta nakupa ali pomanjkljivosti na predmetu nakupa tudi pri grobi malomarnosti.
Posebni regres podjetju, ki je porabniku jamčilo (§ 933 b ABGB), se po dogovoru omeji na čas zakonitih rokov za jamstva (§ 933 ABGB). Pri kršitvi svoje obveznosti ugovora v smislu § 377 HGB izgubi kupec svojo pravico do regresa.
Iz jamstva in garancije so izključene poškodbe, nastale zaradi nestrokovnega ali malomarnega ravnanja. Zahtevki za jamstvo ali garancijo bodo priznani in upoštevani Ie, če bodo pisno prijavljeni takoj po nastanku pomanjkljivosti. Ustno ali telefonsko obvestilo ne zadostuje.

14.2. Za kolektorje in zbiralnike iz tovarne nudimo do 5 let od izstavitvenega datuma računa firme AGNI d.o.o., poslovno področje kurilna tehnika, brezplačno nadomestilo za tiste materiale, ki dokazljivo eno od zahtev norme DIN 4757, 3.del, niso izpolnile. Ne jamčimo pa za poškodbe zaradi mehanske obremenitve in/ali sprememb zaradi vremensko pogojenih vplivov. Malenkostna odstopanja barve in/ali prizadetosti površine, ki nimajo vpliva na funkcijo kolektorja, jamstvo prav tako ne zajema.
Za vso ostalo blago dajemo 2 letno garancijo, za telo kotla 5 let. Izključeno je jamstvo oz. garancija pri poškodbah zaradi višje sile in nepravilnega delovanja, ki je posledica nestrokovne montaže; če instalacije in obratovanje ni bilo izvedeno v skladu z našimi navodili za montažo in obratovanje in vzdrževanje ni bilo izvedeno v skladu z našimi predpisi za vzdrževanje ali ni bilo uporabljeno primerno gorivo; če montaže ni izvršilo strokovno podjetje s koncesijo (izvajalec
ogrevanja ali inštalater); če so pri novogradnjah naprave bile dostopne nepooblaščenim, če pred dela niso bila strokovno izvedena, če zagon naprave nismo izvedli mi ali naš pooblaščenec, če nam oz. našemu pooblaščencu ni bila omogočena priložnost preverbe pritožb na licu mesta, takoj po nastopu pomanjkljivosti in ne obstaja potrdilo o pravilnem zagonu in letnem pregledu in vzdrževanju strokovnega podjetja s koncesijo. Za morebitne posledične stroške pomanjkljivosti ne prevzemamo nobenega jamstva.
Od nas odobrene garancijske storitve veljajo samo za podjetnike. Na to je pri morebitnem prenosu garancije potrebno izrecno opozoriti porabnika.
Garancijska dela nimajo za posledico podaljšanje splošne garancijske dobe. Garancijski primer zapadlosti naših terjatev ne odloži. Garancijo izvršimo Ie, če so plačane vse terjatve za dobavljeni proizvod.
Pri izdelavi blaga po želji in načrtih oz. po tehničnih podatkih, predloženih modelih ali po opisu kupca, je vsaka garancija funkcije delov izključena. Garantiramo samo neoporečno izdelavo in kvaliteto materiala.

14.3. Za naknadno dobavo ali popravilo nismo obvezani, dokler kupec svojih obveznosti ni izpolnil.

14.4. Vsaka sprememba pogodbenega blaga, ki se izvrši brez soglasja AGNI, npr. obratovanje pogodbenega blaga skupaj z drugimi aparati, opremo ali priborom, kompatibilnosti katerih AGNI ni izrecno potrdil, oz. nepravilno upravljanje ali uporaba (uporaba nestandardnega goriva oziroma vode, ki ne ustrezata standardu VDI 2035 oz. ÖNORM H 5195-1; več kot 1500 ur polne obremenitve letno) ima za posledico ugasnitev garancije. AGNI ne jamči za
kompatibilnost pogodbenega blaga z drugimi izdelki, sistemi, napravami ali deli, in tudi ne za primernost za določen namen uporabe, razen če v zvezi s tem izda izrecno pisno jamstvo.

14.5. Kupec se obvezuje tudi, da bo prenesel vse pogoje teh poslovnih odnosov svoji končni stranki.
Če kupec krši eno od v splošnih poslovnih pogojih določenih obveznosti, nas mora v primeru zahtevka tretjih, do katerega brez kršitve obveznosti ne bi prišlo, obvarovati škode in tožbe.

14.6. Mesto, kjer se opravi namestitev, vzdrževanje ali popravilo, mora biti dostopno v rednem delovnem času, sicer
pogodbeni partner pride v prevzemno zamudo.

14.7. Če AGNI in pogodbeni partner skleneta pogodbo o vzdrževanju, v kateri se slednji odpove svoji pravici do odpovedi pogodbe za obdobje 3 let, AGNI jamči, da bodo pogodbeno blago oz. storitve, z izjemo toplotnega izmenjevalca, brez napak v obdobju 3 let od izročitve. V primeru, da je bila pred prvim zagonom pravilno vgrajena naprava za vzdrževanje temperature povratnega toka, daje AGNI za toplotni izmenjevalec garancijo za dobo 8 let neodvisno od sklenitve pogodbe za vzdrževanje.

14.8. Če AGNI pogodbeno blago izdela na osnovi konstrukcijskih podatkov, načrtov ali modelov pogodbenega partnerja, ni dolžan preverjati pravilnosti specifikacij v le-teh. Jamstvo in garancija podjetja AGNI se ne nanašata na pravilnost konstrukcije in ostalih podatkov pogodbenega partnerja, temveč izključno na to, da je pogodbeno blago izdelano v skladu z njimi.

14.9. Pri prevzemu naročil za popravila ali pri izvajanju del na rabljenih napravah oziroma napravah drugih proizvajalcev, AGNI za takšna dela ne daje nobenega jamstva ali garancije.

14.10. AGNI v vsakem primeru jamči le v okviru obveznih določil veljavnega prava, v primeru odškodninskih zahtevkov pa le za naklep in hudo malomarnost. Če pogodbeni partner uveljavlja odškodninske zahtevke proti podjetju AGNI, mu mora v vsakem primeru dokazati krivdo.

14.11. Pogodbeni partner mora vse odškodninske zahtevke, ki jih AGNI ni pisno potrdil, uveljavljati na sodišču rokih, predpisanih z Obligacijskim zakonikom.

14.12. AGNI mora povrniti stroške odpravljanja napake, ki ga je izvršil pogodbeni partner sam, samo, če je AGNI takšen način odprave napake pisno dovolil in je napako povzročil AGNI.

14.13. Morebitni odškodninski zahtevki pogodbenega partnerja so omejeni na običajno neto vrednost blaga oz. neto plačilo za izvršitev storitve, vendar največ na znesek EUR 5.000,00. Jamstvi za izgubljeni dobiček in morebitno posledično škodo sta v vsakem primeru izključeni.

14.14. Vsakršni regresni zahtevki do AGNI, npr. na osnovi zakona o obveznosti jamstva za izdelke, so izključeni.

15. Odstop od pogodbe, pobot

Pri odstopu od pogodbe se kupec obvezuje plačati pristojbino za storno v višini 20% vrednosti naročila. Večji zahtevki za nadomestilo škode, ki bi nam lahko nastali, ostanejo nespremenjeni v veljavi.
Pogodbenemu partnerju ni dovoljen pobot s proti terjatvami, npr. z zahtevami po odškodnini oz. s pridržanjem, ne glede na vzrok. AGNI ima pravico do pobota in pridržanja.

16. Zaščita podatkov

AGNI ima pravico, da osebne podatke pogodbenega partnerja shrani in jih uporabi v kakršnikoli obliki za potrebe svojega poslovanja. AGNI ima pravico osebne podatke pogodbenega partnerja uporabiti za namen direktnega marketinga.
Pogodbeni partner se zavezuje, da bo vse informacije, s katerimi je bil seznanjen med izpolnjevanjem pogodbe, ohranil v absolutni in strogi tajnosti pred tretjimi.

17. Sodna pristojnost / izpolnitveni kraj

O sporih iz vseh pogodb, sklenjenih s pogodbenim partnerjem, vključno s spori glede njihove veljavne sklenitve in glede njihovih predhodnih učinkov in posledic, odloča stvarno pristojno sodišče po sedežu podjetja AGNI, po izbiri podjetja AGNI pa tudi stvarno pristojno sodišče, na območju katerega ima pogodbeni partner svoj sedež, podružnico ali premoženje.
Ne glede na kraj dobave oz. izvršitve storitve se za izpolnitveni kraj šteje sedež podjetja AGNI.

18. Pravo / salvatorična klavzula / opustitev izpodbijanja

Za vse pogodbe, sklenjene med AGNI in pogodbenim partnerjem velja izključno slovensko pravo. Če je ali postane posamezno določilo pogodbe neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na preostali del pogodbe in se takšno določilo avtomatično nadomesti z veljavnim in izvršljivim določilom, ki je najbližje namenu pogodbenih strank. Uporaba prava ZN za nakup/prodajo je izključena.
V obsegu, dopustnem po imperativnem pravu, se pogodbeni partner odpoveduje vsakršnemu izpodbijanju pogodb, sklenjenih z AGNI, z namenom usklajevanja oz. razveljavitve, ter uveljavljanju, da niso bile veljavno sklenjene oz. da so nične.

© AGNI, veljavno od ustanovitve oktober 2009, pridržujemo si pravico do tiskovnih napak!
Poslovne pogoje smo sprejeli na znanje in z njimi soglašamo s plačanim predujmom, s podpisom naročilnice, ali pogodbe s podjetjem Agni d.o.o.

Scroll Up