Uporaba biomase za ogrevanje

Prednostne lastnosti lesne biomase:

 • obnovljivost vira
 • domačnost
 • razvoj tehnologij priprave in rabe
 • cenovna konkurenčnost

Za večjo energetsko učinkovitost je treba poznati tudi sestavo lesa.
Vrednost goriv se loči po kurilnosti. Kurilnost lesa je količina toplote, ki nastane pri popolnem izgorevanju enote goriva, pri čemer se produkti izgorevanja ne ohladijo pod temperaturo rosišča vodne pare. 

Kurilna vrednost lesa je odvisna od:

 • vsebnosti vode ali vlažnosti lesa
 • kemične zgradbe lesa
 • gostote lesa
 • drevesne vrste in delov dreves
 • zdravstveno stanje

Vsebnost vode v lesu predstavlja razmerje med maso vode in skupno maso lesa in vode. Vlažnost lesa pa je razmerje med maso vode in maso popolno suhega lesa.

Biomasa predstavlja vse organske snovi. Organska snov je energetiki predstavljena kot biomasa, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. Sem spadajo: les in lesni ostanki (lesna biomasa), ostanki iz kmetijstva, nelesnate rastline uporabne za proizvodnjo energije, ostanki pri proizvodnji industrijskih rastlin, sortirani odpadke iz gospodinjstev. Tako sodi biomasa med obnovljive vire energije. 

V skupino lesne biomase uvrščamo:

 • les iz gozdov
 • les iz površin v zaraščanju
 • les iz kmetijskih in urbanih površin
 • lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa
 • odslužen (neonesnažen) les

SEKANCI so kosi sesekanega lesa, veliki do 10 cm. Običajno sekance izdelujemo iz drobnega lesa (les z majhnim premerom: npr. droben les iz redčenja gozdov, veje, krošnje), lesa slabše kakovosti ali iz lesnih ostankov. Kakovost sekancev je odvisna od kakovosti vhodne surovine in tehnologije drobljenja.

PELETI so stiskanci, narejeni iz čistega lesa. Proizvajajo se industrijsko s stiskanjem suhega lesnega prahu in žaganja. 
Zaradi večje gostote imajo višjo kurilno vrednost kot sekanci.
Peleti so zelo sipki in zato enostavnejši za pakiranje in transportiranje.